REGULAMIN SERWISÓW PREMIUM MT

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „Club Premium” (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci GSM: siecibr/>PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o.
2. „Club Premium” to zbiór wszystkich serwisów aktywowanych przez organizatora, wyszczególnionych poniżej.
3. Usługa polega na dostępie do obiektów multimedialnych na telefony komórkowe i możliwości ich pobrania na telefon komórkowy bądź artykułów tematycznych i horoskopów. Dostęp do Usługi przeznaczony jest dla subskrybentów serwisów Premium SMS MT (dalej: Serwisy MT).
4. Usługę świadczy firma NVIA Gestión de Datos, S.L, z siedzibą w Las Rozas (Madryt), Hiszpania, przy ulicy Calle la Oliva 18, , kod pocztowy: 28230, zarejestrowana w Registro Mercantil de Madrid pod numerem No. ESB83069401 (zwaną dalej „NVIA” lub
„Organizator”). Telefon kontakty: (+34) 902 35 45 25; www.nviasms.com
5. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i aktywuje Serwis MT poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium SMS MT wskazanych w Regulaminie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
6. W promocji będą mogły wziąć udział wszystkie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w promocji. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia związane z udziałem w promocji powinny być składane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§2. Korzystanie z Usługi

1. Aby aktywować Serwis MT i korzystać z Usługi, należy wysłać na wskazany Numer Premium SMS MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Serwisu MT (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM, w sieci Plus i Play - 0zł):
a. Dla sieci Orange:

Nazwa

serwisu MT

Numer

Premium

MT

Aktywacja

serwisu

Częstotliwość

KOSZT

SMS MT

NAGRODA

60333

START NAGRODA

5 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB INFO

60333

START INFO

5 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB VIDEO

60333

START VIDEO

5 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB PLIK

60477

START PLIK

4 razy/tydzień

4.00 PLN (4.92 PLN z VAT)

b. Dla sieci Play:

Nazwa serwisu MT

Numer

Premium

MT

Aktywacja serwisu

Częstotliwość

KOSZT SMS MT

NAGRODA

60333

START NAGRODA

3 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

GRA

60333

START GRA

Codziennie

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

WIEDZA

60333

START WIEDZA

Codziennie

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB INFO

60333

START INFO

3 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB VIDEO

60333

START VIDEO

4 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB PLIK

60477

START PLIK

4 razy/tydzień

4.00 PLN (4.92 PLN z VAT)

c. Sieć T-Mobile:

Nazwa serwisu MT

Numer Premium MT

Aktywacja serwisu

Częstotliwość

KOSZT SMS MT

NAGRODA

60333

START NAGRODA,

5 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB INFO

60333

START INFO

5 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB VIDEO

60333

START VIDEO

5 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

CLUB PLIK

60477

START PLIK

4 razy/tydzień

4.00 PLN (4.92 PLN z VAT)

d. Sieć Plus:

Nazwa serwisu MT

Numer

Premium

MT

Aktywacja serwisu

Częstotliwość

KOSZT SMS MT

NAGRODA

60333

NAGRODA TAK

5 razy/tydzień

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

GRA

60333

GRA

Codziennie

3.00 PLN (3.69 PLN z VAT)

WIEDZA

60333

WIEDZA

Codziennie

3.00 PLN

(3.69 PLN z VAT)

CLUB INFO

60333

INFO

5 razy/tydzień

3.00 PLN

(3.69 PLN z VAT)

CLUB

VIDEO

60333

VIDEO

5 razy/tydzień

3.00 PLN

(3.69 PLN z VAT)

CLUB PLIK

60477

PLIK

5 razy/tydzień

4.00 PLN

(4.92 PLN z VAT)

2. Opcjonalnie, Organizator może umożliwić aktywacje Serwisu MT poprzez stronę
WWW. W takim wypadku, Użytkownik jest zobowiązany wpisać na stronie www
reklamującej Serwis MT, swój numer telefon, oraz unikalny PIN, który otrzyma od
Operatora GSM.
3. Aby dezaktywować Serwis MT, należy wysłać komendę dezaktywacyjną Serwisu:

Nazwa serwisu

MT

Numer

Premium SMS MT

Dezaktywacja serwisu

NAGRODA

60333

STOP NAGRODA

GRA

60333

STOP GRA

WIEDZA

60333

STOP WIEDZA

CLUB INFO

60333

STOP INFO

CLUB VIDEO

60333

STOP VIDEO

CLUB PLIK

60477

STOP PLIK

4. Opłata za SMS dezaktywacyjny jest zgodna z cennikiem opłat operatora GSM
(T-Mobile). Koszt wysłania SMS w sieci Orange, Play i Plus to 0zł.
5. Po aktywacji Serwisu MT, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie SMS Premium MT od Organizatora. Za każdy taki SMS Użytkownik otrzyma 4 kupony, które będzie mógł wymienić na wybrany kontent multimedialny w Usłudze (CLUB VIDEO, CLUB PLIK)
6. W przypadku Serwisu MT CLUB INFO I MT WIEDZA użytkownik otrzyma dostęp jedynie do artykułów tematycznych, dziennego horoskopu, porad zdrowotnych i miłosnych. Serwis ma charakter jedynie rozrywkowy.
7. W przypadku Serwisu MT NAGRODA i MT GRA, użytkownik zostaje automatycznie (bez żadnych dodatkowych kosztów) przypisany do promocji NAGRODA, gdzie jest do wygrania jest 4000 PLN Brutto. Szczegółowe warunki promocji NAGRODA umieszczone są na stronie konkretnej strony docelowej.
8. W przypadku Serwisu MT NAGRODA i MT GRA, użytkownik który wygrał ranking, aby
otrzymać premię o wysokości 4000 PLN Brutto musi poprawnie otrzymać conajmniej
20 SMS MT w czasie trwania promocji.
9. Każdy numer MSISDN może jedynie raz zostać laureatem promocji organizowanych przez NVIA. Jeżeli ten sam MSISDN wygra po raz kolejny konkurs, nagroda zostanie przekazana właścicielowi MSISDN następnemu w rankingu.
10. Każdy użytkownik może jedynie raz zostać laureatem promocji organizowanych przez NVIA. Jeżeli użytkownik wygra po raz kolejny konkurs, nagroda zostanie przekazana następnej osobie na liście.
11. Kupony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani jakikolwiek inny.
12. Kupony muszą być wymienione na kontent multimedialny w okresie do 3 (trzech)
miesięcy od momentu rezygnacji z serwisu.
13. Kontent do pobrania w Usłudze jest dostępny dla Użytkowników na stronie club.in-ur- phone.com
14. Za każdy pobrany obiekt, Użytkownikowi zostaną odjęte kupony z posiadanej puli
kuponów zgodnie z poniższym schematem.

Wartość w

Kuponach

Kontent

1 kupon

Zdjęcia, Dzwonki Polifoniczne, Real

Sound

2 kupony

Real Music, Animacje

3 kupony

Motywy

4 kupony

Video

15. Użytkownik płaci tylko za Premium SMS MT doręczone w ramach aktywowanego
Serwisu MT.
16. Korzystanie z Usługi nie wymaga podania żadnych danych osobowych; identyfikacja Uczestnika następuje w oparciu o numer telefonu, z którego dokonano rejestracji w Serwisie MT, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
17. Wiadomości w ramach realizacji Serwisu MT wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej.
18. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu MT, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu, bądź zakończenia jego trwania.
19. Warunkiem skorzystania z Serwisu MT jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
20. Opłaty za korzystanie z Serwisu MT pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
21. Wiadomość dezaktywująca Serwis MT może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu
GSM, z którego została wysłana wiadomość aktywująca Serwis MT.
22. Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od
aktualnych stawek Operatorów GSM.
23. Treści Serwisów MT mogą stanowić utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
24. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

§3. Odpowiedzialność

1. NVIA oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa oraz Serwisy MT
świadczone były na jak najwyższym poziomie.
2. NVIA nie ma możliwości weryfikacji wieku Użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług i Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich przez Użytkowników do tego nieuprawnionych.
3. NVIA nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora
sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.
4. NVIA nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Serwisów MT, związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, NVIA uprawniona będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
5. NVIA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Promocji Uczestników, postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.
6. Niezależnie od powyższych ustaleń NVIA ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi i Serwisów MT w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, NVIA nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
7. Zabrania się korzystania z Usługi i Serwisów MT w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
8. NVIA zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usługi i Serwisów MT Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa hiszpańskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, NVIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§4. Dane Osobowe

1. Aktywując subskrypcję, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Nvia dla celów nieniejszej usługi (numer telefony i inne gdy podane) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Ponadto, podane dane osobowe przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane w celu bezpłatnego wysyłania listów elektronicznych bądź wiadomości SMS przez Nvia, bądź osoby trzecie przez Nvia upoważnione, z informacjami handlowymi, które mogą być przedmiotem zainteresowania Użytkownika. Użytkownik, nie jest zobowiązany reagować na jakąkolwiek formę odbioru wspomnianych informacji mogąc jednocześnie przciwstawić się przetwarzaniu danych na warunkach opisanych poniżej.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić pisząc list na adres: Skr. Pocztowa nº 88, Madrid 28230 (Hiszpania) bądź list elektroniczny na adres
info.pl@nviasms.com, z następującymi informacjami:

Dane zainteresowanego bądź jego prawnego przedstawiciela. Imię i nazwisko zainteresowanego, kopie dowodu osobistego, paszportu, bądź innego obowiązujacego dokumentu. W przypdku gdy wnioskodawca będzie reprezentantem posiadacza danych będzie zobowiązany przedstawić swoje imię, dowód osobisty i dokument potwierdzający reprezentajcę bądź upoważnienie działania w jego imieniu.

Wyszczególnić z którego prawa się chce skorzystać (prawo do informacji, dostępu, sprostowania czy też anulowania) i w stosunku dokładnie do których danych (numer telefonu komórkowego, list elektroniczny itd.). Jeżeli wyraża się cheć sprostowania danych należy przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą zmianę danych.

Tryb/sposób, w jakim chciałoby się uzyskać dostęp do danych będących celem wniosku: korzystając z prawa dostępu Użytkownik może wybrać możliwość

zobaczenia danych z następujących: na ekranie komutera, w formie pisemnej, kserokopia czy też w liście elektronicznym...

Adres, data i podpis osoby zainteresowanej.

§5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Madrycie.
2. O właściwych opłatach Użytkownik jest informowany poprzez usługi, SMS reklamowe, i
witryny www, na których promowane są Serwisy MT. Opłaty za korzystanie z Serwisów MT będą naliczane w rachunku za korzystanie z telefonu komórkowego. Zastosowanie mogą mieć odrębne opłaty bezprzewodowych dostawców usługi przesyłania wiadomości tekstowych/ WAP/ GPRS/ UMTS. Jeśli usługa ma charakter jednorazowy, Użytkownik ze względów technicznych otrzymuje kilka wiadomości zawierających łącze WAP. Za pomocą tego łącza WAP można pobrać element treści. Właściwa opłata jest należna bez względu na to, czy Użytkownik rzeczywiście pobrał element czy nie.
3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Użytkownikowi Serwisu MT i Usługi. Reklamacja powinna być złożona poprzez email na adres info.pl@nviasms.com lub w formie pisemnej z dopiskiem "Serwis <nazwa Serwisu>” lub „Club Premium" i wysłana listem poleconym na adres: , Calle La Oliva 18, 28231
Las Rozas (Madryt) Hiszpania (Spain); Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, numer telefonu, z którego dokonano połączenia z numerem Serwisu oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu
14 dni od jej otrzymania oraz drogą email lub pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacje złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, złożone w formie innej niż drogą email lub pisemną (list polecony), a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Użytkowników. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na tej samej stronie internetowej.